Nie je les ako les

Z čisto antropocentrického pohľadu nám les ponúka ekosystémové služby. Ekosystémové služby, zachytávanie slnečnej energie, udržiavanie klímy, zmierňovanie extrémov, čistenie ovzdušia, zásobovanie a udržiavanie kvality vody, prirodzená recyklácia odpadu, tvorba pôdy, kolobeh látok, energií, produkcia dreva, liečiv a plodín, sú podmienkou života na Zemi. Sme na nich závislí a aj napriek vysokej technickej vyspelosti ich nedokážeme nahradiť žiadnym spôsobom. Pamätajme na to, že les nám ich ponúka úplne ZADARMO.

Polykultúra alebo monokultúra?

Nájdite, opíšte a diskutujte o rozdieloch medzi pralesom a monokultúrou.

Smreková monokultúra

umelý monokultúrny les – tvoria ho dreviny rovnakého druhu, rovnakého veku a výšky (1 nanajvýš 2 etáže. Problémom je, keď sa vysádzajú na nepôvodných miestach, tzn. Na miestach kde by sa normálne nevyskytovali. Smrek obyčajný (Picea abies) je horský a podhorský druh, ktorý prirodzene rastie v nadmorských výškach nad 800 m n. m. No dnes je bežné, vidieť smrek v hospodárskych lesoch aj vo výškach 300 m n. m. Takéto lesy majú nižšiu odolnosť, pružnosť i vitalitu. Sú náchylnejšie na poškodenie abiotickými (vietor, sneh, námraza, a. i.) a biotickými činiteľmi (choroby, hmyz). Dochádza k erózii, vyčerpaniu živín z pôdy, a znižuje sa schopnosť zadržiavať vodu (vyššie riziko povodní).

 

Prales

prales – viacetážové lesné spoločenstvo, s rôznymi a vekovo rozdielnymi druhmi drevín. Zloženie a životné procesy sú podmienené vlastnosťami prostredia, predovšetkým klímou. Prales je ekologicky ustálený, s dynamicky vyrovnanými vzťahmi medzi klímou, pôdou, organizmami. Z tohto vyplýva vysoká odolnosť, vitalita drevín a pružnosť reagovať na zmeny.

 

Otázky:

Ktorý typ lesa sa vám viac páči a prečo?

Aký je to monokultúrny les?

Ako charakterizujeme prales? Aká dôležitá zložka sa nachádza v pralese, no v monokultúre chýba? (mŕtve drevo či už stojace alebo padnuté, je neoddeliteľnou súčasťou pralesa)

Aké funkcie lesa má monokultúra a aké prírode blízky les alebo prales?

Na čo nám je monokultúrny les? Je dôležité zachovať aj prales?

Kde je väčšia biodiverzita, pestrosť a odolnosť? Čím je to spôsobené?

(Väčšia biodiverzita je v pralese, pretože je tu väčšia pestrosť mikrostanovíšť – mladé drevo, drevo v rôznom štádiu rozkladu, oslnené, zatienené drevo, väčšia ponuka druhov bylín, krov, drevín, etáže vyhovujúce rôznym druhom).