Stredné školy

 

Inšpirujúce aktivity pre študentov zamerané na významné dni životného prostredia. Tematicky sú rozdelené na aktivity realizované vonku a vo vnútri. Pri každej aktivite nájdete jej opis a informáciu čo je jej cieľom.

 

  Inšpirácie vnútri Inšpirácie vonku
Deň mokradí
 • Exkurzia   

  Exkurzia
  Cieľ:     Poznávať rastliny a živočíchy priamo v ich prirodzenom prostredí.

  Vyberte sa na exkurziu k mokradi vo svojom okolí. Zmapujte okolie, rastlinné a živočíšne druhy. Ak niektoré nepoznáte, urobte fotku a určíte ich v škole. Dôležité je, všímať si extrémne podmienky na mokradiach, vplyv prírodných a umelých faktorov (voda, človek).
  V škole zistite nároky a adaptácie jednotlivých rastlín a živočíchov, ktoré máte zaznačené z mapovania. Dokázali by sa rastliny a živočíchy prispôsobiť, rásť a žiť v inom prostredí alebo by vyhynuli?

Deň lesov
 • Kto to tu žije?   

  Kto to tu žije?
  Cieľ:     Rozvíjať pozorovací talent a uvedomiť si rozmanitosť lesných stanovíšť a lesných obyvateľov.

  Študenti sa snažia zistiť, koľko rôznych znakov prítomnosti zvierat nájdu v lese. Rozdelia sa do skupín, každá dostane lupu, misku, škatuľky. Učiteľ priradí skupinám rôzne stanovištia (pramenisko, mladinu, les v optime) 20 x 20 m a stanoví časový limit 30 minút. Študenti zapisujú na skúmanej ploche všetky znaky prítomnosti živočíchov (stopy, trus, ohryz listov...). Nemali by zabudnúť nazrieť pod kamene, lístie, drevo. Po uplynutí časového limitu si spoločne vyhodnotia a porovnajú pozorovania. Určia sa neurčené pobytové znaky, diskutuje sa prečo je niekde biodiverzita vyššia a čo ju ovplyvňuje

 • Mapovanie rastlín   

  Mapovanie rastlín
  Cieľ:     Zmapovať výskyt rastlín na vymedzenej ploche lesa..

  Študenti sa rozdelia do skupín, každá dostane lupu, kľúč na určovanie rastlín, príp. meracie pásmo. V lese si konármi vytýčia plochu 25 x 25 m. Učiteľ zadá 10 mien rastlín, ktoré musia deti nájsť, správne určiť a zakresliť ich na papier do mapového štvorca. Pre každú rastlinu a strom si študenti zvolia špeciálnu značku, následne vytvoria legendu. Časový limit je 35 minút. Po uplynutí času si všetci spoločne vyhodnotia a porovnajú mapy, učiteľ skontroluje určené rastliny

Deň vody
 • Exkurzia   

  Exkurzia
  Cieľ:     Poznávať rastliny a živočíchy priamo v ich prirodzenom prostredí.

  Vyberte sa na exkurziu k mokradi vo svojom okolí. Zmapujte okolie, rastlinné a živočíšne druhy. Ak niektoré nepoznáte, urobte fotku a určíte ich v škole. Dôležité je, všímať si extrémne podmienky na mokradiach, vplyv prírodných a umelých faktorov (voda, človek).
  V škole zistite nároky a adaptácie jednotlivých rastlín a živočíchov, ktoré máte zaznačené z mapovania. Dokázali by sa rastliny a živočíchy prispôsobiť, rásť a žiť v inom prostredí alebo by vyhynuli?

 • Stopy vody    

  Stopy vody
  Cieľ:     Vidieť prejavy vody v krajine.

  Vyberieme sa so študentmi do okolia školy a hľadajme v krajine „stopy vody“. Zapíšme, prípadne zakreslime rôzne formy reliéfu vytvorené vodou (koryto rieky, naplavený štrk, viditeľná erózia na strmom svahu, atď.), tiež ďalšie zaujímavosti a postrehy z vodného sveta

 • Odkiaľ je voda?   

  Odkiaľ je voda?
  Cieľ:     Priblížiť problematiku získavania a distribúcie pitnej vody zo zdroja až do kohútika.

  Spolu so študentmi zistíme z akého zdroja je pitná voda z našich kohútikov. Vybavíme a dohodneme výklad s exkurziou k vodnému zdroju. Nachádzajú sa okolo vodného zdroja nejaké obytné domy, paneláky, budovy? Nachádzajú sa v bezprostrednom okolí vodného zdroja stromy? Sú listnaté alebo ihličnaté? Prečo preferujeme ihličnaté stromy? Ako je zabezpečená ochrana zdroja pitnej vody v našej oblasti? So študentmi diskutujeme o tom, či je zabezpečenie ochrany vodného zdroja dostatočné, prípadne či vidia ďalšie možnosti, ako by sa voda v našej oblasti dala chrániť

Stredoeurópsky deň stromov
 • Pavučina vzťahov

  Pavučina vzťahov
  Cieľ:     Vysvetlenie princípu vzájomných väzieb jednotlivých zložiek ekosystému v lese.

  Účastníci obdržia kartičky s nápisom alebo vyobrazením buka, jedle, papradie, lesná pôda, ďateľ, potôčik, srna, dutohlávka (lišajník), bielomach (mach), hríb dubový, lykožrút, atď. Všetci stoja v kruhu. Jeden drží začiatok špagátu nahlas povie čo je a hodí klbko niekomu, s kým súvisí, pričom nahlas pomenuje tento vzťah. Hra sa môže hrať s inštrukciou, že ku každému sa môže klbko dostať raz ale môže byť aj inštrukcia viacerých väzieb. Cieľom je zhmotniť vzťahy v lesnom ekosystéme. Ďalej pracujeme s pavučinou rôzne, môžeme niektoré väzby prestrihnúť alebo niektorého účastníka z pavučiny vylúčiť.

 • Stromová naháňačka

  Stromová naháňačka
  Cieľ:     Posilnenie vzťahu k prírode, spoznanie jednotlivých druhov stromov, relax, odreagovanie sa v prírode.

  Ide o naháňačku vo vyznačenom priestore lesa. Zvoľte medzi hráčmi jedného, ktorý bude naháňať. Kto sa chce pred ním uchrániť, musí vyskočiť na kmeň stromu, objať ho rukami a nohami tak, aby sa nedotýkal zeme. Ak sa hráč dotkne zeme, musí utekať k inému stromu.

  Prípadne sa môže hráč „skryť do domčeka“ len tak, že sa dotkne stromu a zakričí jeho druhové a rodové meno. Koho naháňač chytí, stane sa naháňačom a hra pokračuje.

Medzinárodný deň nenakupovania
 • Svet v nákupnom stredisku   Príloha

  Svet v nákupnom stredisku
  Cieľ:     Jednoduchá aktivita, ktorá ilustruje závislosť mesta/obce na celosvetovom obchode.

  Študenti sa rozdelia do skupín po štyroch. V miestnom obchode zistia informácie o jednotlivých produktoch, zapíšu si do tabuľky (v prílohe). V triede spíšu všetky informácie do jednej spoločnej tabuľky. Krajiny, ktoré sa objavili v prieskume označíme na mape sveta špendlíkom. Farbenými bavlnkami spájame miesta výroby, spracovania, zabalenia produktov s miestom predaja.
  Príklad:
  Produkt: Pomaranče, vypestované v Taliansku, Hlavná surovina: -, Pôvod použitých surovín: - .
  Produkt : Káva, balená v ČR, Hlavná surovina: kakaové bôby, Pôvod použitých surovín: Keňa.