Základné školy

 

Inšpirujúce aktivity pre žiakov, zamerané na významné dni životného prostredia. Tematicky sú rozdelené na aktivity realizované vonku a vo vnútri. Pri každej aktivite nájdete jej opis a informáciu čo je jej cieľom.

 

  Stupeň Inšpirácie vnútri Inšpirácie vonku
Deň mokradí 1.
 • Vretenica na love    

  Vretenica na love
  Cieľ:     Pohybová aktivita, ktorá poukazuje na užitočnosť plazov, konkrétne vretenice.

  Vyznačte priestor, v ktorom bude lov prebiehať. Určite jedného hráča – vretenicu, ktorá bude naháňať ostatných hráčov – jašterice, žaby, hlodavce, ktorými sa živí. Koho sa vretenica dotkne, stáva sa jeho korisťou. Skonzumovaním koristi vretenica narastie, preto sa obaja chytia za ruky a ďalej naháňajú zvyšných hráčov spoločne. Had postupne rastie, čím vzniká dlhá reťaz hráčov. Hra sa končí vtedy, keď sa všetci stanú súčasťou hada.

 • Tajomstvo mokradí    

  Tajomstvo mokradí
  Cieľ:     Pochopiť vodozádržnú a protipovodňovú funkciu mokradí, súvis s dopĺňaním podzemných zdrojov vôd.

  Pri brehu jazera, rybníka, prípadne vodného toku vyznačte trasu vedúcu spletitým porastom vŕb, topoľov, jelší a ďalších pobrežných stromov a krov. Na začiatku trasy pripravte nádoby naplnené vodou a na konci trasy prázdne nádoby. Úlohou hráčov bude preniesť vyznačeným úsekom čo najviac vody. Na prenášanie môžu použiť lyžice, dlane alebo prírodniny nachádzajúce sa v okolí.

  Koľko vody cestou stratili? Ako hospodária mokrade s vodou? (v období dažďa nasajú vodu ako špongia a následne ju pomaly uvoľňujú, čím zabraňujú záplavám)

2.
 • Tajomstvo mokradí    

  Tajomstvo mokradí
  Cieľ:     Pochopiť vodozádržnú a protipovodňovú funkciu mokradí, súvis s dopĺňaním podzemných zdrojov vôd.

  Pri brehu jazera, rybníka, prípadne vodného toku vyznačte trasu vedúcu spletitým porastom vŕb, topoľov, jelší a ďalších pobrežných stromov a krov. Na začiatku trasy pripravte nádoby naplnené vodou a na konci trasy prázdne nádoby. Úlohou hráčov bude preniesť vyznačeným úsekom čo najviac vody. Na prenášanie môžu použiť lyžice, dlane alebo prírodniny nachádzajúce sa v okolí.

  Koľko vody cestou stratili? Ako hospodária mokrade s vodou? (v období dažďa nasajú vodu ako špongia a následne ju pomaly uvoľňujú, čím zabraňujú záplavám)

Deň lesov 1.
2.
 • Kto to tu žije?   

  Kto to tu žije?
  Cieľ:     Rozvíjať pozorovací talent detí a uvedomiť si rozmanitosť lesných stanovíšť a lesných obyvateľov.

  Deti sa snažia zistiť, koľko rôznych znakov prítomnosti zvierat nájdu v lese. Rozdelia sa do skupín, každá dostane lupu, misku, škatuľky. Učiteľ priradí skupinám rôzne stanovištia (pramenisko, mladinu, les v optime) 20 x 20 m a stanoví časový limit 30 minút. Žiaci zapisujú na skúmanej ploche všetky znaky prítomnosti živočíchov (stopy, trus, ohryz listov...). Deti nezabudnú nazrieť pod kamene, lístie, drevo. Po uplynutí časového limitu si spoločne vyhodnotia a porovnajú pozorovania. Určia sa neurčené pobytové znaky, diskutuje sa prečo je niekde biodiverzita vyššia a čo ju ovplyvňuje

 • Mapovanie rastlín   

  Mapovanie rastlín
  Cieľ:     Zmapovať výskyt rastlín na vymedzenej ploche lesa.

  Deti sa rozdelia do skupín, každá dostane lupu, kľúč na určovanie rastlín, príp. meracie pásmo. V lese si konármi vytýčia plochu 25 x 25 m. Učiteľ zadá 10 mien rastlín, ktoré musia deti nájsť, správne určiť a zakresliť ich na papier do mapového štvorca. Pre každú rastlinu a strom si deti zvolia špeciálnu značku, následne vytvoria legendu. Časový limit je 35 minút. Po uplynutí času si všetci spoločne vyhodnotia a porovnajú mapy, učiteľ skontroluje určené rastliny

 • Pexeso prírody   

  Pexeso prírody
  Cieľ:     Naučiť sa vnímať les ako celok a neoddeliteľnú súčasť prírody.

  Učiteľ rozloží v lese šatku a poukladá na ňu 20 rôznych prírodnín, ktoré zakryje druhou šatkou. Potom zavolá žiakov rozdelených do dvoch skupín a prírodniny im na 30 sekúnd ukáže. Deti sa snažia zapamätať si a nájsť ku každej prírodnine pár. Keď jedna zo skupín nájde a pomenuje všetky prírodniny, hra končí.

Deň vody 1.
2.
 • Vieme zadržať vodu v krajine?   

  Vieme zadržať vodu v krajine?
  Cieľ:     Rozprúdiť diskusiu ako najefektívnejšie zadržať vodu v krajine.

  Žiakov vezmeme do terénu k najbližšiemu vodnému toku, nádrži, prehrádzkam. Diskutujeme o prirodzených (ponechanie pôvodných ekosystémov v povodí riek) a antropogénnych (umelé vodné nádrže) možnostiach zadržiavania vody v krajine. Ktoré z týchto možností sú realizované v blízkosti vašej obce? Aké sú ich výhody a nevýhody?

Stredoeurópsky deň stromov 1.
 • Plody lesa   Príloha

  Plody lesa
  Cieľ:     Žiaci si uvedomia možnosť využitia produktov lesa a dôsledky tohto využívania na ekosystém.

  Žiaci pracujú najprv v dvojiciach. Diskutujú o dvanástich kartách „Plody lesa“, ktoré popisujú bežné spôsoby využitia lesa. Dvojice sa majú dohodnúť a umiestniť karty na škálu medzi extrémnymi stanoviskami: úplne prijateľné a úplne neprijateľné. Po dohode dvojice prilepia karty na papier na dohodnutú pozíciu. Každý žiak sa rozhodne sám, kam umiestni hranicu oddeľujúcu pre neho prijateľné a neprijateľné využitie. Potom sa všetko opakuje v šestici, spoločne sa poradia a nové kartičky umiestnia podľa dohody. Každý opäť vyznačí svoju „hranicu“.

  V záverečnej diskusii hovoríme o myšlienke trvalej udržateľnosti, , o praktických návrhoch na zachovanie lesov, o recyklácií, nekupovaniu exotických živočíchov a výrobkov z dreva, a.i.

 • Prečo práve v našej ulici?    Príloha

  Prečo práve v našej ulici?
  Cieľ:     Žiaci pochopia syndrom NIMBY (not-in-my-backyard) nie u mňa na dvore.

  Učiteľ rozdá žiakom tabuľky s názvami rôznych typov zariadení a služieb. Žiaci si majú predstaviť, že miestny úrad navrhuje umiestniť tieto zariadenia v ulici, kde žijú. Je potrebné aby si žiaci uvedomili dopad, ktorý sa spája s určitými zariadeniami (zmena vzhľadu okolia, zmena hustoty dopravy, znečistenie životného prostredia, a. i.), k tomu by mala slúžiť krátka diskusia. Potom samostatne vyplnia prvý stĺpec tabuľky, kde zaznamenávajú svoju osobnú reakciu podľa škály, uvedenej na konci tabuľky. Následne v dvojiciach vyplnia aj ostatné stĺpce. Nasleduje diskusia zameraná najmä na zariadenia, ktoré dostali hodnotenie 4 a 5.

  Ukázala diskusia nezhodu v názoroch alebo naopak žiaci vnímali len určité zariadenia ako problematické? Odmietali žiaci služby a zariadenia len z dôvodov týkajúcich sa životného prostredia alebo mali aj iné dôvody (napr. morálne)? Akým spôsobom môžu občania protestovať a vyjadriť svoj nesúhlas s plánovanou stavbou? Akým spôsobom by mohol každý z nás odvrátiť zámer výstavby?

 • Prírodovedná kocka

  Prírodovedná kocka
  Cieľ:     Poznať najbežnejších zástupcov rastlín, živočíchov, nerasty, príp. horniny.

  Na hracej kocke si určíme: 1 – bylina, 2 – drevina, 3 – vták, 4 – cicavec, 5 – hmyz, 6 – ľubovoľná prírodnina. Každý žiak musí do piatich sekúnd určiť rodové meno podľa toho, aké mu padlo číslo. Kto to dokáže, dostane bod. Rodové mená sa nesmú opakovať.

2.
 • Pavučina vzťahov

  Pavučina vzťahov
  Cieľ:     Vysvetlenie princípu vzájomných väzieb jednotlivých zložiek ekosystému v lese.

  Účastníci dastanú kartičky s nápisom alebo vyobrazením buka, jedle, papradie, lesná pôda, ďateľ, potôčik, srna, dutohlávka (lišajník), bielomach (mach), hríb dubový, lykožrút, atď. Všetci stoja v kruhu. Jeden drží začiatok špagátu nahlas povie čo je a hodí klbko niekomu, s kým súvisí, pričom nahlas pomenuje tento vzťah. Hra sa môže hrať s inštrukciou, že ku každému sa môže klbko dostať raz ale môže byť aj inštrukcia viacerých väzieb. Cieľom je zhmotniť vzťahy v lesnom ekosystéme. Ďalej pracujeme s pavučinou.

 • Stromová naháňačka

  Stromová naháňačka
  Cieľ:     Posilnenie vzťahu k prírode, spoznanie jednotlivých druhov stromov, odreagovanie sa v prírode.

  Ide o naháňačku vo vyznačenom priestore lesa. Zvoľte medzi hráčmi jedného, ktorý bude naháňať. Kto sa chce pred ním uchrániť, musí vyskočiť na kmeň stromu, objať ho rukami a nohami tak, aby sa nedotýkal zeme. Ak sa hráč dotkne zeme, musí utekať k inému stromu.

  Prípadne sa môže hráč „skryť do domčeka“ len tak, že sa dotkne stromu a zakričí jeho druhové a rodové meno. Koho naháňač chytí, stane sa naháňačom a hra pokračuje.

 • Čo sa zmení?

  Čo sa zmení?
  Cieľ:     Uvedomenie si, aký výrazný vplyv na prírodu majú odpady.

  Dlhodobý pokus pri ktorom zisťujeme, ktoré materiály sa v prírode rozložia úplne, čiastočne, a ktoré sa nerozložia.

  Označíme si miesto na dvore tabuľkou POKUS. Vedľa seba položíme rôzne veci (jablko, kúsok dreva, umelohmotnú fľašu, plechovku, a.i.). Pravidelne chodíme veci kontrolovať, pozorujeme čo sa zmenilo a za aký časový interval. Potom prebieha diskusia na tému zneškodňovania odpadov, vplyv každého jedného z nás na prírodu.

Medzinárodný deň nenakupovania 1.
 • Nakupovanie

  Nakupovanie (Adriana Strelcová)
  Cieľ:     Prostredníctvom Hry na vtáčiky deti pochopia, ako ťažko musia vtáčiky zháňať potravu od rána do večera. „Nakúpia“ si vždy len toľko, koľko potrebujú! Prostredníctvom otázok sa deti zamyslia nad plytvaním a nepotrebnými vecami.

  Provokačná myšlienka: Nakupovanie je náročná činnosť. Vyžaduje rozum, trpezlivosť i zdržanlivosť.
  1. Zahrajte sa v prírode s deťmi hru „Na vtáčiky“:
  Pomôcky:1 plastový pohár pre dvojicu, 50 ks špajdlí dlhých 5 cm zafarbených rôznymi farbami (potrava), 1 farebný krúžok pre dvojicu (hniezdo).
  Deti rozdelíme na dvojice – párik vtáčikov. Samičky sedia v hniezde na vajíčkach. Samčekovia zháňajú potravu – rozsypanú v priestore rovnako ďaleko od všetkých hniezd. Keď samček nájde potravu (môže zobrať iba 1 kus) odletí s ňou ku svojej samičke a vhodí ju
  do pohárika. Vyhráva dvojica, ktorá má najviac potravy. Potom si deti vymenia úlohy.
  2. Ľahnite si s deťmi na deku a pozorujte let vtákov, počúvajte ich spev.
  3. Rozhovorom s deťmi nadviažte na cieľ hry a vhodnými otázkami veďte deti k zamysleniu a hodnoteniu ich „spotrebiteľského“ správania:
  - Odkiaľ si „zháňa“ potravu človek?
  - Chodíte aj vy nakupovať?
  - S kým najčastejšie?
  - Kde najradšej nakupujete? Prečo?
  - Čo najradšej nakupujete? Prečo?
  - Kupujete len to, čo potrebujete?
  - Kúpili ste si niečo, čo ste vôbec nepotrebovali, lebo vás ovplyvnila reklama?
  - Túžite teraz po niečom, ale rodičia vám to nechcú kúpiť? Prečo?
  - Dokázali by ste sa niečoho vzdať, darovať?
  4. Rozdajte deťom výtvarný materiál a deti budú kresliť na tému: „To nepotrebujem, darujem!“
  5. Z výtvarných prác urobte výstavku v ZŠ pre verejnosť.

2.
 • Svet v nákupnom stredisku   Príloha

  Svet v nákupnom stredisku

  Cieľ:     Jednoduchá aktivita, ktorá ilustruje závislosť mesta/obce na celosvetovom obchode.

  Žiaci sa rozdelia do skupín po štyroch. V miestnom obchode zistia informácie o jednotlivých produktoch, zapíšu si do tabuľky (v prílohe).
  V triede spíšu všetky informácie do jednej spoločnej tabuľky. Krajiny, ktoré sa objavili v prieskume označíme na mape sveta špendlíkom. Farbenými bavlnkami spájame miesta výroby, spracovania, zabalenia produktov s miestom predaja.
  Príklad:
  Produkt: Pomaranče, vypestované v Taliansku, Hl. surovina: -, Pôvod použitých surovín: - .
  Produkt : Káva, balená v ČR, Hl. surovina: kakaové bôby, Pôvod použitých surovín: Keňa.