O programe

Program Poznávame hrou ponúka námety a inšpirácie na aktivity, má informatívny a edukačný charakter.

Cieľom je zvyšovať environmentálne povedomie v oblasti ochrany životného prostredia, prostredníctvom interaktívnych herných aktivít nadväzujúcich na významné dni životného prostredia. Cieľovou skupinou sú materské, základné a stredné školy. Dôraz kladieme na interaktívnu a zážitkovú formu vzdelávania.

Hra má vo vzdelávacom procese nezastupiteľnú funkciu. Považuje sa za najprirodzenejší a najvýznamnejší výchovný prostriedok, ktorý vedie deti k získavaniu poznatkov, schopností a skúseností. Nenásilnou formou trénuje pamäť a myslenie, rozvíja fantáziu, reč aj empatiu.

Prostredníctvom hry sa učenie stáva radosťou a každá nová úloha predstavuje výzvu.

Človek je tvor kreatívny a hlavne tvorivý. O tom aký prínos má pre deti tvorivá činnosť niet pochýb. Hlavne v súčasnosti, kedy sa vo vyučovaní čoraz častejšie využívajú moderné technológie.

Pre niekoho banálne aktivity ako strihanie, kreslenie, vyfarbovanie a všetky činnosti spojené s jemnou motorikou môžu byť v budúcnosti pre dieťa nepredstaviteľným problémom, ak ich nebude trénovať od mala. Tvorivá činnosť, pri ktorej dieťa „niečo“ vyrobí podporuje jeho šikovnosť, získavanie zručností a skúseností.

Programy sú BEZPLATNÉ, realizované pre max. 20 členné skupiny (záleží na veku, pri II. stupni ZŠ a SŠ môže byť počet vyšší).

Čas trvania aktivít je 45 min.

Po dohode vieme stretnutie uskutočniť v triede príp. na pôde SAŽP. Rezervácia dátumu stretnutia musí byť nahlásená minimálne mesiac pred plánovanou akciou.