Biodiverzita?

Čo je to biodiverzita? Prečo je biodiverzita a jej ochrana dôležitá? Čo môžem urobiť pre podporu a zachovanie biodiverzity?

Biodiverzita znamená rozmanitosť organizmov. Je základom krásy prírody a vytvára neopakovateľnosť, rozmanitosť a pestrosť prostredia našej planéty.

Význam biodiverzity pre človeka je nepopierateľný. Sme existenčne závislí na ekosystémových službách, úžitkoch, ktoré nám ekosystémy poskytujú. Podieľajú sa na zachytení slnečnej energie, udržiavaní klímy, zložení atmosféry, čistení ovzdušia a vody, ochrane pred povodňami a suchom, kvalite vody, kolobehu látok a energie, eliminácii škodlivín, tvorbe pôdy, opeľovaní plodín, produkcii dreva, liečiv, plodín a podobne. Napriek pokročilej technickej vyspelosti, nedokážeme nahradiť ani napodobniť tieto funkcie. Vo všeobecnosti vyššia biodiverzita znamená efektívnejšiu produktivitu, vyššiu schopnosť odolávať stresovým faktorom a udržanie väčšieho množstva druhov v dobrej kondícii.

Existuje nespočetne veľa odrôd zemiakov (cca 5 000) a kukurice.

Medzi mimoriadne významnú a prakticky nenahraditeľnú ekosystémovú službu patrí opeľovanie hmyzom a najmä včelami. Podľa  štúdie „The Economics of Ecosystems and Biodiversity”, ktorú dala vypracovať Európska komisia, prínos opeľovania rastlín hmyzom v krajinách EÚ predstavuje pre spoločnosť hodnotu 15 mld. eur ročne. Strata ekosystémov (a tým strata biodiverzity) so sebou prináša aj stratu doposiaľ neobjavených látok, ktoré by bolo možné využívať napr. vo farmaceutickom priemysle.

Úbytok biodiverzity predstavuje vážny globálny problém, ktorý sa s rastúcou životnou úrovňou ľudstva prehlbuje. Druhy vymierajú 100 až 1000-krát rýchlejšie než v minulosti. Podľa posledného globálneho prieskumu biodiverzity z roku 2005 sa odhaduje, že 60 % ekosystémov sveta má narušenú svoju funkciu alebo k tomu smeruje. Najvýznamnejšími faktormi, ktoré negatívne vplývajú na biodiverzitu, je nadmerná ťažba (napr. odlesňovanie pralesov), zmena klímy (topenie ľadovcov, kedy dochádza k úbytku biotopov polárnych druhov a zmene chemických dejov, ktoré prebiehajú vo vode), invázne druhy (vytláčajú pôvodné a obsadzujú ich stanoviská), znečisťovanie prostredia.

Slovenská republika má vďaka svojej geografickej polohe a rozmanitosti prostredia dobré podmienky na vysokú biologickú rozmanitosť. Na našom území bolo doposiaľ opísaných 11 270 druhov rastlín a 28 800 druhov živočíchov (vrátane bezstavovcov). Znepokojujúci je fakt, že až 59 % stavovcov patrí do skupiny ohrozených podľa IUCN a 23 % do jednej zo skupín (kriticky ohrozený – CR, ohrozený – EN, zraniteľný – VU). Podľa správy o stave ŽP SR je ohrozených 70 % druhov rýb, všetky druhy obojživelníkov, takmer 92 % druhov plazov, 46 % hniezdiacich druhov vtákov a 69 % druhov cicavcov.

Ochrana biodiverzity je nesmierne dôležitá, pretože v prostredí všetko so všetkým súvisí a navzájom sa ovplyvňuje. Akákoľvek neuvážená zmena môže mať fatálne následky a to nielen pre zvieratá a rastliny, ale aj pre ľudí a celú spoločnosť.  Ekosystémy sa vyvíjali dlhú dobu, až dosiahli určitú rovnováhu, kde všetky organizmy majú svoje vyhradené miesto a funkciu. Necitlivým a najmä nepremysleným zásahom človeka sa táto rovnováha narušuje, čo vedie k zhoršeniu fungovania ekosystémov a ich rozpadu.

Ak chceme vidieť výsledky, mal by sa na ochrane biodiverzity podieľať každý. Základom je zamyslieť sa nad svojim správaním a najmä nebyť ľahostajný voči prostrediu. Aj samotná triedenie odpadu významne pomáha ochrane biodiverzity a znižuje devastáciu ekosystémov (ťažba surovín vážne poškodzuje prostredie). Musíme si uvedomiť, že nahradiť ekosystémové tovary a služby je nesmierne finančne náročne a niekedy je to prakticky nemožné, pričom príroda ľuďom tieto služby poskytuje zadarmo a stačí len rešpektovať jej zákonitosti. Strata biodiverzity a tým aj strata množstva ekosystémových tovarov a služieb (a našej životnej úrovne) nie je žiaľ hudba budúcnosti, ale proces, ktorý sa už dávno naštartoval a tento rozbehnutý vlak bude nesmierne ťažké zastaviť, najmä keď sa vlastnou vinou povezieme len ako pasažieri.