Ako to začalo ?

V iránskom meste Ramsar bola v roku 1970 podpísaná medzinárodná zmluva o ochrane a rozumnom využívaní mokradí. Príčinou bol obrovský pokles mnohých druhov vodných vtákov v súvislosti s úbytkom mokradí. Bol vytvorený svetový Zoznam mokradí medzinárodného významu. Slovenská republika pristúpila k Ramsarskému dohovoru v roku 1990, v zozname má zapísaných 14 lokalít s rozlohou viac ako 40 tisíc hektárov. Svetový deň mokradí sa oslavuje 2. februára.