Ochrana mokradí

Za posledných 100 rokov bolo zničených až 64 % mokradí.

Panuje všeobecný názor, že močariny sú zbytočné, nepríjemné miesta, plné hávede, komárov a bahna. V minulosti ich človek pretváral na produkčnú alebo inak „rozumne" využiteľnú pôdu alebo ich likvidoval, lebo predstavovali „škodlivých organizmov". Mokrade nenávratne mizli. Situácia sa stala kritickou, na čo svet reagoval Ramsarským dohovorom o ochrane a rozumnom využívaní mokradí.

Čo ohrozuje mokrade?

 • odvodňovanie (premena mokradí na ornú pôdu)
 • zánik tradičného hospodárenia (kosenie, pasenie), alebo zmeny hospodárenia
 • znečisťovanie (priemyselný a domový odpad, nadmerné a nevhodné používanie umelých hnojív a pesticídov, atmosférický spád znečisťujúcich látok)
 • nadmerná exploatácia ich zdrojov (ťažba rašeliny, piesku, štrku)
 • nadmerné využívanie vody (narušenie vodného režimu, vysýchanie území)
 • výstavba (stavba veľkých vodných diel, hrádzí, mostov, ciest a pod.)
 • regulácia riek (napriamenie toku, zánik meandrov)
 • neusmernená turistika a rekreácia
 • šírenie nepôvodných druhov rastlín
foto foto foto
odvodňovanie
Zdroj: www.i.sme.sk
znečisťovanie
Zdroj: www.img.mediacentrum.sk
nadmerná exploatácia ich zdrojov
Zdroj: www.oskole.sk
futo foto foto
výstavba
Zdroj: www.t4.aimg.sk
regulácia riek
Zdroj: www.vysnaolsava.sk
šírenie nepôvodných druhov rastlín
Zdroj: www.sopsr.sk

 

Starostlivosť o ramsarské lokality

 • tradičný spôsob obhospodarovania (kosenie, pasenie)
 • úprava vodného režimu
 • odstraňovanie náletových drevín
 • odstraňovanie inváznych druhov rastlín
 • označovanie lokalít
 • starostlivosť o mokraďové druhy
tradičný spôsob obhospodarovania
Zdroj: www.m.smedata.sk
úprava vodného režimu
Zdroj: www.ekopolana.sk
odstraňovanie náletových drevín
Zdroj: www.web2.mendelu.cz