Kontaktná adresa

Slovenská agentúra životného prostredia

Sekcia environmentalistiky

Odbor environmentálnej výchovy a vzdelávania
Tajovského 28
975 90 Banská Bystrica

E-mail: o-vychova@sazp.sk