O programe

Program Poznávame hrou ponúka námety a inšpirácie na aktivity, má informatívny a edukačný charakter.

Cieľom je zvyšovať environmentálne povedomie v oblasti ochrany životného prostredia, prostredníctvom interaktívnych herných aktivít nadväzujúcich na významné dni životného prostredia. Cieľovou skupinou sú materské, základné a stredné školy. Dôraz kladieme na interaktívnu a zážitkovú formu vzdelávania.

Hra má vo vzdelávacom procese nezastupiteľnú funkciu. Považuje sa za najprirodzenejší a najvýznamnejší výchovný prostriedok, ktorý vedie deti k získavaniu poznatkov, schopností a skúseností. Nenásilnou formou trénuje pamäť a myslenie, rozvíja fantáziu, reč aj empatiu.

Prostredníctvom hry sa učenie stáva radosťou a každá nová úloha predstavuje výzvu.